General Information

Program Committee

Local Organizing Committee

Deadlines&Milestones

Program (PDF file)

Abstracts

Presentations

Travel Information

Visa

Accommodation

LocationLocal committee(LOC)


O.I. Korablev, A.V. Zakharov, A. Sadovski, O. Roste, A. Ivanov, V.M. Davidov, A. Ustinov, Yu. Ilukhina

Secretary: Elena Antonenko, antonenko@iki.rssi.ru